kereső

Pályázat ügyvezetői tisztségre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
ügyvezetői tisztségének betöltésére

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint a Pápai Városfejlesztő Társaság
Kft.
(a továbbiakban: Kft.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Kft.

ügyvezető
tisztségének betöltésére.

Munkáltató:
A munkáltatói jogkört a Kft. taggyűlése, azaz Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.


A jogviszony időtartama: 
2023. június 26. napjától határozatlan időtartamra


Munkavégzés helye:
8500 Pápa, Anna tér 10., valamint a munkakör ellátásához szükséges egyéb helyszínek.


Bérezés:
Az ügyvezető munkabérét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete állapítja meg. Egyéb javadalmazás tekintetében a Kft. Javadalmazási Szabályzata az irányadó.


A Kft. főbb feladatai:
a) településüzemeltetés
- közvilágításról való gondoskodás,
- helyi közutak és tartozékaik kialakítása és fenntartása,
- közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
- parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és belváros virágokkal való díszítése,
- önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság-mentesítése, felújítása,
- helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése,
- nyilvános illemhelyek üzemeltetése
b) környezet-egészségügy
- köztisztaság,
- települési környezet tisztaságának biztosítása,
- rovar- és rágcsálóirtás
c) helyi közfoglalkoztatás
d) városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés
e) állategészségügyi feladatok, ebrendészeti tevékenység
f) játszóterek, sportparkok üzemeltetése
g) várakozási (parkolási) közszolgáltatás ellátása
h) városi piac üzemeltetése
i) helyi autóbusszal végzett tömegközlekedéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátása


Az ügyvezető főbb munkaköri feladatai:
- az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok teljes körű ellátása,
- feladata a Kft. gazdálkodásának tartósan nyereségessé tétele az ügyvezető által előterjesztendő, és a Kft. taggyűlése által elfogadott mindenkori üzleti terv alapján,
- a Kft. jogszabályok szerinti működésének és az általa végzett tevékenységekhez szükséges engedélyek meglétének biztosítása,
- a Kft. munkaszervezetének irányítása,
- a Kft. munkavállalói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása,
- a Kft. működésével összefüggő gazdálkodási feladatok folyamatos biztosítása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával,
a munka folyamatos szervezésével,
- kiemelt feladata a társasági tulajdon védelme,
- a Kft. teljes felelősséggel történő irányítása, a testületi szervek (taggyűlés, felügyelő bizottság) döntéseinek, iránymutatásainak és ajánlásainak végrehajtása,
- szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, rendkívüli esemény esetén pedig a lehető legrövidebb idő alatt a taggyűlésnek, illetve a felügyelő bizottságnak a társaság gazdasági helyzetéről történő beszámolás.


Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- nem áll ügyvezetői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati településüzemeltetési területen, vagy egyéb szervezetnél üzemeltetési területen szerzett közép/felsővezetői gyakorlat, szakmai tapasztalat,
- nyilvános beszerzési eljárások lebonyolításában szerzett tapasztalat,
- helyismeret.


Elvárt kompetenciák:
- felelősségteljes, önálló munkavégzés,
- kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség,
- megbízhatóság, szakmai elhivatottság.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a Kft. működtetésére vonatkozó szakmai program, gazdasági stratégia és vezetői koncepció,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
b) kéri-e, hogy a pályázatot a munkáltató zárt ülésen tárgyalja,
c) a Ptk. szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok, valamint az Mt. szerinti összeférhetetlenségi okok esetében fennállnak-e,
d) megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.


A pályázat benyújtásának módja:
Egy eredeti példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen (munkaidőben) lehet benyújtani Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere részére (8500 Pápa, Fő utca 5.). A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői tisztségére.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. május 31.


A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A beérkezett pályázatokról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága előzetes véleményt nyilvánít, melyet követően a pályázatokat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el a benyújtási határidőt soron követő ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.


A pályázat közzétételének helye:
- Pápa Város Önkormányzatának honlapja (papa.hu)
- Pápai Médiacentrum honlapja (papaimediacentrum.hu)
- Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. honlapja (papaivft.hu)


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pápa Város Önkormányzatának
polgármestere (89/515-018) nyújt.

 

Pápa, 2023. május 19.